XIV Kongreso nutarimai

2013 m. liepos mėn. vykusio XIV-ojo PLJS Kongreso nutarimai. Nutarimai nustato veiklos gaires ir tikslus ateinančios kadencijos (2013-2017 m.) PLJS Valdybai. Valdyba, atlikdama savo pareigas, paiso ir stengiasi įgyvendinti PLJK delegatų nutarimus.

Technologija

1. Skatina Valdybą sukurti PLJS mobiliąją platformą, integruojant į ją pasaulio lietuvių ir lietuviškų organizacijų kontaktų duombazę, multimediją ir žemėlapį.

2. Įpareigoja Valdybą naudoti efektyvias elektronines komunikacijos ir darbų planavimo priemones savo darbe ir bendraujant su LJS’ais.

3. Skatina Valdybą konsoliduoti ir plėtoti socialinės medijos ir multimedijos kanalus/platformas. Siūlo Valdybai atkreipti dėmesį į tai, kad skirtingi LJS’ai skirtingose laiko zonose ne visada turi galimybę pamatyti socialinių tinklų žinutes.

4. Skatina Valdybą pritaikyti PLJS internetinį tinklalapį mobilioms technologijoms.

5. Skatina Valdybą sukurti PLJS internetinę video paskyrą ir talpinti joje PLJS video (archyvinius, renginių ar reklaminius) ir Krašto sąjungų video.

6. Ragina Valdybą sukurti oficialų PLJS reklaminį video.

7. Įpareigoja Valdybą išnaudoti profesinių tinklų galimybes PLJS narių komunikacijai.

8. Ragina Valdybą patobulinti Krašto sąjungų ir PLJS tinklalapio paieškos rezultatų matomumą ir apipavidalinimą.

9. Įpareigoja Valdybą išversti svarbiausią informaciją PLJS internetiniame puslapyje į anglų kalbą ir pateikti informaciją apie ateinantį Kongresą lietuvių ir anglų kalbomis.

10.Ragina Valdybą skatinti #PLJS (angl. hashtag) naudojimą socialiniuose tinkluose.

Lietuvybė

11.Skatina Valdybą parengti literatūros sąrašą lietuvybės tematika.

12.Įpareigoja Valdybą skleisti pasaulio lietuvio sąvoką ir sampratą Lietuvos visuomenėje.

13.Ragina Valdybą pasirūpinti, kad užsienio ir Lietuvos žiniasklaidoje būtų skleidžiama informacija apie pasižymėjusius pasaulio lietuvius.

14.Skatina Valdybą kurti visuomeninę programą pasaulio lietuviams, grįžusiems į Lietuvą, kad jie eitų į mokyklas ir vietos kultūros centrus ir pristatinėtų savo patirtį apie gyvenimą užsienyje.

15.Įpareigoja Valdybą dirbti kartu su Pietų Amerikos LJS’ais (ar kitur kur reikia) randant geriausius būdus mokyti lietuvių kalbos.

16.Įpareigoja Valdybą prašančioms Krašto sąjungoms suteikti informaciją apie lietuvių kalbos mokymosi priemones: knygas, vadovėlius, užduotis, skaitmenines mokymosi priemones ir t.t.

17.Skatina Valdybą organizuoti lietuvių menininkų turus po Kraštų sąjungas.

18.Skatina Valdybą informuoti Krašto sąjungas apie lietuviškas kultūrines ir etnografines duomenų bazes.

19.Ragina Valdybą organizuoti akciją, kurios metu PLJS nariai rinktų informaciją apie savo giminės istoriją.

Dviguba pilietybė

20.Įpareigoja Valdybą suformuluoti oficialią poziciją dvigubos pilietybės klausimu.

21.Skatina Valdybą pareikšti nuomonę, kad etninių žemių lietuviams, gyvenantiems užsienyje, būtų suteikta galimybė įgyti Lietuvos pilietybę.

Bendri nutarimai

22.Įpareigoja Valdybą turėti savo spaudos atstovą.

23.Įpareigoja Valdybą atnaujinti PLJS logotipą.

24.Įpareigoja Valdybą sukurti veiklos ir organizacines gaires naujoms sąjungoms.

25.Ragina Valdybą sukurti duomenų bazę su mainų programomis.

26.Skatina Valdybą reikšti PLJS nuomonę pasaulio lietuvių jaunimui aktualiais klausimais.

27.Įpareigoja Valdybą kartu su Atstovybe Lietuvoje rengti Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą 2014.

28.Įpareigoja Valdybą sukurti ir pradėti įgyvendinti PLJS rinkodaros ir finansinę strategijas iki ateinančio Kongreso.

29.Įpareigoja Valdybą atnaujinti viziją, suderinti ją su Krašto sąjungomis ir pateikti tvirtinti ją ateinančiame Kongrese.

30.Įpareigoti Valdybą dengti Delegatų suvažiavimo paketo kainą bent vienam Delegatui iš kiekvieno Krašto sąjungos.

31.Įpareigoja Valdybą išrinkti aktualiausias tarptautines jaunimo organizacijas ir užmegzti ryšius su jomis.

32.Skatina Valdybą tapti bent vienos tarptautinės jaunimo organizacijos nariu.

33.Įpareigoja Valdybą skleisti informaciją Kraštų sąjungoms apie kitų Kraštų sąjungų renginius, projektus ir kitas veiklas.

34.Įpareigoja Valdybą suderinti PLJO Įstatus su PLJS Įstatais ir priimti juos.

35.Įpareigoja Valdybą sukurti kalendorių, kuriame Kraštų sąjungos gali skelbti apie savo renginius ir veiklą.

36.Skatina Valdybą skleisti informaciją Nariams apie efektyvius vadybos, organizacinius ir komunikacijos principus.

37.Ragina Valdybą skatinti Krašto sąjungas turėti nuoseklius įvaizdžio atributus.

38.Įpareigoja Valdybą pratęsti PLJS organizacijos istorinės medžiagos rinkimą ir archyvo plėtojimą.

39.Ragina Valdybą toliau palaikyti ryšį su Lietuvos liaudies kultūros centru.

40.Skatina Valdybą kurti karjeros mentorystės projektą ir karjeros duomenų bazę bendradarbiaujant su egzistuojančiomis organizacijomis ir projektais.

41.Įpareigoja Ruošos komitetą perduoti visą įmanomą informaciją ateinančiam Kongreso ruošos komitetui.

42. Skatina Valdybą suorganizuoti TEDxPLJS.

Comments are closed