Argentinos lietuvių draugija „Nemunas“

Lietuvių Draugija „Nemunas“ (Berisso miestas, Argentina) patalpose  kiekvieną savaitę vyksta lietuvių kalbos kursai, kuriuos  veda  buvę Vasario 16- osios gimnazijos (Vokietija) mokiniai ir buvę Vilniaus Universiteto studentai. Šie mokiniai ir studentai gavo stipendiją,  todėl galėjo išmokti lietuvių kalbą,  papročius. Kiekvieną savaitę vyksta lietuvių tautinių šokių ansamblių repeticijos: Vaikų šokių ansamblio „Skaidra”, jaunimo šokių ansamblio „Nemunas”, senjorų šokių ansamblio „Griaustinis” bei veteranų šokių ansamblio „Pipiras”,   iš viso dalyvauja  apie 90 šokėjų. Taip pat  švenčiame Vasario 16- osios ir Kovo 11- osios minėjimus prie mūsų lietuviško paminklo „Rūpintojėlis”.

Lietuviu jaunimo šokių ansamblis „Nemunas“ koncertavo Urugvajaus Respublikoje

Spalio mėnesio 29 ir 30 dienomis Lietuvių jaunimo šokių ansamblis „Nemunas“ aplankė kaimyninį  kraštą –  Urugvajų.  Koncertų tikslas, Urugvajaus Lietuvių Kultūros draugijoje, Montevideo mieste, Cerro rajone –  stiprinti ryšius su Urugvajaus lietuviais.

Ansamblis „Nemunas“ sušoko  10 šokių  140 žiūrovų akyvaizdoje  kurie dalyvavo vakarienėje su lietuviškais patiekalais. Koncertas  buvo labai įspūdingas. Ansambliečiai šoko lietuvių  vestuvių  ceremonijos šokius kurie  padarė labai didelį įspūdį.

Reikia pabrėžti  kad šiais metais ansamblis Nemunas” švenčia savo 40-ies metų įkūrimo jubiliejų. Ta proga  ansambliečiai  organizavo koncertą kartu  su užsienio ansambliu mūsų patalpose.  Į koncertą  susirinko virš 200 žmonių.

XXXIV-ioji Provincijų  Inmigrantų Šventė

Šių metų rugsėjo  savaitgaliais Berisso mieste vyko “Imigrantų šventė”, į  kurią susirinko daugiau nei 170 tūkstančių žmonių iš visos Argentinos,  Lietuvių Draugija “Nemunas” aktyviai dalyvavo parodoje, pristatė Lietuvos kultūrą, tradicijas, patiekalus. Šventėje koncertavo vaikų šokių grupė “Skaidra”, jaunųjų  lietuvių šokėjų  grupė “Nemunas”, kurie labai gražiai sušoko  prieš 5 tūkstančius žiūrovų.

Mūsų, lietuvių draugija, kartu su kitais patiekalais pardavinėjo ir lietuviškus patiekalus, tokius kaip kugelį, reptą kiaulieną su kopūstais ir krienais, kurie visiems labai patiko .

Paskutinę šventės dieną vyko paradas, kuriame dalyvavo daugiau nei  90 bendruomenės narių su tautiniais rubais.  Jie  šoko pagal lietuvišką muziką.

Mūsų bendruomenę šventėje atstovavo lietuvių vaikų bendruomenės karalienė  Zoe Grilauskas (Grilauskaitė) ir Buenos Aires Provincijos lietuvių kolonijos karalienė  Karen Balchunas (Balčiūnaitė).

Berisso miestas yra pripažintas ir paskelbtas Buenos Aires provincijos “Imigrantų sostiene”.

Per šventę  buvo pavaizduota kaip imigrantai atplaukė į Argentiną laivu, toje atplaukimo ceremonijoje dalyvavo lietuvių bendruomenės nariai  apsirengę to laikmečio rūbais.

Tarp kitų socialinių, kultūrinių renginių  vyko maratonas, kur sportininkas,  Lietuvių Draugijos “Nemunas” narys, Roberto Žutas pasiekė 11 vietą tarp 160 dalyvavusių sportininkų.

Ženklų paroda

Rugsėjo mėn.  mūsų patalpose vyko labai svarbus kultūrinis renginys: antspaudų paroda, kuri vadinosi „Lietuviški ženklai – gyvenimo pasiuntiniai”, Filatelijos paroda,  skydai, dokumentai.

Parodas organizavo mūsų institucijos aktyvūs nariai: Juan F. Klimaitis, Ana P. Semėnas ir Stella M. Borba. Jie  surinko virš 200 ženklų iš Lietuvos  kuriuos  davė bendruomenės nariai,  kitus gavo iš Lietuvos oro paštu.

Argentinos lietuvių draugija “Nemunas” paminėjo savo 102-ųjų metinių  jubiliejų

Rugpjūčio mėnesį  Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija “Nemunas” paminėjo savo 102-ųjų metinių jubiliejų. Ši draugija yra seniausia lietuvių institucija Pietų Amerikoje ir pirmauja tarp kitų tautų Berisso mieste. “Nemuno” draugija buvo įkurta 1909 metais.

Per šventę, kurioje susirinko daugiau nei 260 žmonių, Berisso mieste,  Buenos Aires provincijos lietuvių bendruomenė išrinko savo karalienę, kuri atstovavo visą bendruomenę “Imigrantų mugėje ir šventėje”.

Prieš sveikinimus ir vakarienę, buvo iškeltos Argentinos ir Lietuvos valstybinės vėliavos,  vadovai ir žiūrovai giedojo Argentinos bei Lietuvos himnus

Nuo pakylos žodį tarė  Guillermo Di Giácomo – Berisso miesto Savivaldybės sekretorius, kuris maloniai visus pasveikino, palinkėjo sėkmės ir darbingo jubiliejaus. Taip pat kalbėjo Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB-ALOST) ir Susivienijimo Lietuvių Argentinoje (SLA) valdybos pirmininkas Jorge Brazaitis, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos narys ir lietuviškos radijo valandėlės „Ecos de Lituania“ vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijos „Mindaugas” valdybos pirmininkas Leonardo Perotti,  Buenos Aires provincijos lietuvių bendruomenės karalienė  Julia Falcinelli Gabriūnaitė,  vaikų karalienė Ana Paula Zutas (Žutaitė).

Šventėje taip pat dalyvavo buvęs Lietuvos Respublikos garbės konsulas p. Algimantas Rastauskas, Berisso miesto Imigrantų organizacijų sąjungos atstovė (AEE) Pascual Arena ir Berisso miesto darbuotojų sindikato generalinis direktorius Alfredo Dulkė.

Lietuvių draugija „Nemunas” gavo specialius sveikinimus iš Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų Departamento generalinio direktoriaus Arvydo  Daunoravičiaus, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkės  Reginos  Narušienės,  Lietuvos vyskupų konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB Valdybos Sielovados reikalų komisijos pirmininko prelato Edmundo Putrimo.

Per šventę ceremonijos dalyviai valgė lietuviškus patiekalus: barščius, kugelį ir keptą kiaulieną su kopūstais.

Pasirodymą pradėjo vaikų šokių grupė „Skaidra” kuriai vadovauja Romina Fourment Kalvelis (Kalvelytė) ir Alejandra Pumar Žebrauskas (Žebrauskaitė) kartu su Nayla Kavaliūnas (Kavaliūnaite), kaip pavaduotoja . Šita grupė buvo įkurta 1971 metais,  joje  šoka daugiau nei 30 vaikų nuo 2 iki 12  metų. Vaikai pasirodė su dideliu džiaugsmu ir entuziazmu. Po to vaikai dainavo lietuviškas dainas ir demonstravo kaip jie moka  lietuviškai skaičiuoti. Šiai veiklai vadovauja Denise Braziūnas (Braziūnaitė) kartu su Nadia Gedzevičius (Gedzevičiūte).

Pasirodymų  pabaigoje buvo išrinkta  lietuvių vaikų bendruomenės karalienė, ja tapo Zoe Grilauskas (Grilauskaitė).

Vėliau koncertavo jaunimo šokių grupė „Nemunas“, šoko naujus šokius ir lietuviškų vestuvių ceremonijos šokius. „Nemunas“ yra šokęs visoje Argentinoje,  taip pat Kanadoje 2000-aisiais metais per Pasaulio Šokių šventę. Ansambliui vadovauja Ana Luján Gedzevičius (Gedzevičiūtė) ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Žiūrovai sveikino šokėjus už gražius tautinius šokius.  Per vakarienę koncertavo Senjorų kolektyvas   “Griaustinis”.

Paskutinieji  pasirodė  veteranų šokių ansamblis „Pipiras“. Šis ansamblis  įkurtas 1985 metais, ir nuo to laiko puoselėja lietuviškumą Argentinoje. „Pipiro” šokėjams – nuo 50 iki 70 metų. „Pipirui“ vadovauja  Isabel Kalvelis (Kalvelytė).  Šventėje Denise Braziūnas ir Nadia Gedzevičius tradiciniais muzikos instrumentais grojo lietuvišką muziką kartu su Jorge Urbonas, aktyvus Lietuvių Draugija „Nemunas“ narys.

Po koncerto ir pasisakymų, Esteban Dulke, „Nemuno“ draugijos pirmininkas, susirinkusiems  tarė atsisveikinimo žodį. “Nemuno” gimtadienis užbaigtas  visiems stovint ir dainuojant “Ilgiausių Metų”.

Šventos Mišios

Prieš šventę vyko šv. Mišios Berisso miesto bažnyčioje „María Auxiliadora“. Mišiose dalyvavo „Nemuno“draugijos ir lietuvių bendruomenės nariai bei bičiuliai.

Lietuvių jaunimo šokių ansamblio „Nemunas“ koncertai

Lietuvių jaunimo šokių ansamblis „Nemunas“ koncertavo įviauruose renginuose ir šventėse:  Mar del Platos mieste “Imigrantų šventėje” (400 km. nuo Berisso miesto), Navarro mieste (90 km.), Necochea mieste (500 km.), Buenos Aires sostinėje (60 km.), La Platos mieste (7 km.) ir kituose koncertuose.

LIETUVIŲ SAVIŠALPOS IR KULTŪROS DRAUGIJOS “NEMUNAS” INFORMACIJA

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *