Jus kviečia mokytis Vilniaus lietuvių namai

„Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, turi teisę mokytis, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją „ (LR Švietimo įstatymas, 24 straipsnis, 2011 m. kovo 17 d.).

Jūs siejate savo šeimos ateitį su Lietuva?

Norite, kad Jūsų vaikai čia augtų saugūs?

Jūsų vaikai čia lankys mokyklą ir studijuos?

JUS  KVIEČIA MOKYTIS VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI

Vilniaus lietuvių namuose mokosi mokiniai iš 22 pasaulio šalių – Anglijos, Baltarusijos, Gruzijos, Japonijos, Italijos, Kazachstano, Rusijos, Turkijos, Vokietijos, Urugvajaus ir kt.

2012-2013 mokslo metais Vilniaus lietuvių namai  kviečia mokytis:

– užsieniečius;

– iš užsienio atvykstančių/ parvykstančių lietuvių vaikus;

– ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikus.

Vilniaus lietuvių namų gimnazija:

– teikia kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;

– tenkina mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, suteikia mokiniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus;

– teikia mokiniams švietimo, socialinę pedagoginę, psichologinę ir informacinę pagalbą;

– užtikrina sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.;

– moko asmenis, nemokančius valstybinės lietuvių kalbos.

Norinčių mokytis Vilniaus lietuvių namų gimnazijoje žiniai:

– vaikai į pirmą klasę priimami sulaukę 7 metų arba kai vaikui sueis 7 metai iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Kitu atveju turi būti atliekamas vaiko brandumo įvertinimas vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173;

– į kitas klases priimami 7-17 metų mokiniai;

– atvykusių iš užsienio asmenų ugdymas mokykloje organizuojamas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo ir Bendrųjų ugdymo programų reikalavimais;

– atvykusių iš užsienio asmenų, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo

dokumentų, pasiekimus įvertina direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.

Nemokantys lietuvių kalbos, priimami į išlyginamąją klasę ar išlyginamąją grupę, kurioje vienerius metus mokosi lietuvių kalbos.

Norintys mokytis turi turėti šiuos dokumentus:

– tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą;

– pirmumo teisę patvirtinančius dokumentus (jeigu taikomi pirmumo kriterijai);

– vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;

– nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą;

– užsieniečio piliečio pasą ir leidimą laikinai/nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

– notaro patvirtintą tėvų sutikimą dėl mokymosi, gyvenimo, medicininės pagalbos suteikimo ir vaiko atstovavimo Lietuvos Respublikoje, jeigu mokinio tėvai negyvena Vilniuje.

Tėvų (globėjų) prašymas teikiamas iki 2012 m. liepos 15 d. Kiti dokumentai priimami iki rugpjūčio 25 d. Priėmimas į mokyklą vyksta rugpjūčio 25-31 d. nuo 9 val. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.

Informacija teikiama:

Dzūkų g. 43, LT-02116

Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 5 269 5773  arba  +370 5 269 5173

Fax. +370 269 5173

El. paštas :  rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt

Sužinokite daugiau apie Vilniaus lietuvių namus


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *