Kanados lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimas

Pirmą kartą šį rudenį, Rugsėjo 21-23 dienomis, jaunimas susitiko Kretingos stovykloje, Vasagoje, Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos (KLJS) 2012m Suvažavimui. SavaitgaIis buvo puikus: sulaukėme labai gero rudenino, bet ne labai šalto, oro.  Šias metais, buvo truputėlį mažiau dalyvių, bet vistiek turėjom labai gerų ir įdomių diskusijų ir labai smagiai praleidom laiką kartu.

Šeštadenį, atsikėlėm anksti ir po skanių pusryčių ir pradėjom Suvažiavimą, kurį vedė  Vida Naudžiūnaitė.  Sulaukėme kelių sveikinimų iš kitų Lietuvių jaunimo sąjungų: iš Hamiltono, Montrealio, Lenkijos, ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos.  Danielius Šarūnas, praeitų metų pirmininkas, irgi pasveikino visus atvažiavusius. Paskui Jis perėjo per praėjusių metų Suvažavimo nutarimus ir pristatė 2011/2012 KLJS valdybos padarytus darbus ir įgyvendintus planus.

Karolis Adomaitis, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) XIV Kongreso ruošos komiteto pirmininkas ir Atstovas spaudai, per Skype programą surengė prezentaciją ir pristatė mums informaciją apie 2013-ųjų metų, 14-tajį Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą.  Jis pakalbėjo apie susirinkimus, renginius, ir kitus numatytus planus.  Kongresas vyks 2013-ujų Liepos 1-14 dienomis. Skirtingi renginiai vyks Londone, Edinburge ir Vilniuje.  Jis skatino mūsų jaunimą atvažuoti ir gausiai dalyvauti, kad susitiktume su kitais Lietuviais, gyvenančiais kituose kraštuose bei prisijungtume prie PLJS veiklos.

Rasa Ardytė-Juškienė pristatė Lietuvių Išeivijos Studentų Štažuotės (LISS) programą.  Ji atsakė į Suvažavimo dalyvių klausimus ir mums papasakojo  apie skirtingas programas.  Ji kalbėjo apie besistažuojančių atliktus darbus Lietuvoje bei jų įspūdžius.  Rasa mums taip pat papasakojo anekdotų ir pristatė, kaip ši programa gali sustiprinti mūsų lietuvių kalbą ir ryšius su Lietuva.  Keletas programos dalyvių liko Lietuvoje, arba ten dabar studijuoja.  Daugiau informacijos apie šią programą galima surasti LISS interneto puslapyje: http://www.stazuote.com/main/.

Po pietų, suvažiavimo dalyviai paruošė nutarimus 2012/2013m valdybai – tai, ką jie nori, kad valdyba atliktų per ateinančius metus.  Šias metais mes planojam daug renginių ir tikrai turėsim daug darbo.  Bet, šių metų valdyba yra pasiruošusi įdėti daug pastangų, kad suruoštų labai daug smagių renginių ir pritrauktų kuo daugiau jaunimo.  Šių metų KLJS valdybos nariai yra: Vida Naudžiūnaitė (pirmininkė), Danielius Šarūnas (vice-pirmininkas), Darius Paznekas (iždininkas), Lauren Vaitonis-O‘Grady (sekretorė), Aida Valevičiūtė (korespondentė), Ieva Balčiūtė (socialinių reikalų direktorė), Vidas Kubilius (ryšininkas), Gintas Dirsė (IT specialistas), Povilas Grigutis ir Daina Šablinskaitė (nariai).  Linkiu naujai valdybai gerų ir sėkmingų metų!

KLJS vardu norėčiau nuoširdžiai padėkoti Kretingos stovyklai, kad jie mums suteikė galimybę naudotis jų patalpomis.  Taip pat, norėčiau padėkoti virėjams, kurie mums paruošė tikrai skanių patiekalų.  Karoliui Adomaičiui ir Rasai Ardytei-Juškienei, labai ačiū už geras kalbas.  Ačiū dalyviams, kad atvažiavote ir visi pasimatysim sekančių metų Suvažiavime!

Aïda Valeviciūtė

KLJS Korespondentė

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *