Kviečiame dalyvauti projekte “Technostartas”

MITA

MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA), kviečia asmenis ir asmenų grupes dalyvauti projekte Technostartas. Projekto viena iš tikslinių grupių yra užsienyje gyvenantys verslūs lietuviai arba užsieniečiai (jų grupės), norintys steigti verslą Lietuvoje.

MITA yra pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą Lietuvoje. MITA teikia nemokamas paslaugas verslo, mokslo, pramonės ir viešojo sektoriaus atstovams, kurie domisi tarptautinės partnerystės galimybėmis ir nacionaline parama mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų projektams. MITA siekia formuoti inovacijų diegimui palankią aplinką Lietuvoje. Ji skatina verslo ir mokslo bendradarbiavimą, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą ir intelektinės nuosavybės apsaugą. MITA atvira novatoriams, išradėjams, kitaip mąstantiems, turintiems idėjų ir nebijantiems rizikuoti.

Projektas Technostartas gimė, identifikavus, kad dauguma naujų įmonių (start-up‘ų) gyvuoja labai trumpai. Projektas siekia padėti naujai įsteigtoms inovatyvioms įmonėms išgyventi patį sunkiausią laikotarpį – po idėjos suformulavimo iki laukiamos finansinės grąžos. Projektu Technostartas siekiama didinti inovatyvių, aukštą pridėtinę vertę kuriančių verslų dalį Lietuvos įmonių struktūroje, sukurti palankią ankstyvojo inovatyvaus verslo vystymo aplinką, dalį rizikos prisiimant valstybei. Taigi projekto Technostartas – skatinti naujų inovatyvių smulkaus ir vidutinio verslo subjektų (įmonių) kūrimą, mažinant pirminius veiklos kaštus pradiniame įmonės veiklos etape bei prisidedant prie naujų, aukštą pridėtinę vertę kuriančių produktų, technologijų, paslaugų sėkmingo pateikimo į rinką.

Projekto Technostartas uždaviniai:

 • inovacijomis ir moksliniais tyrimais pagrįstų naujų įmonių steigimo skatinimas;

 • mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo skatinimas;

 • naujų technologijomis paremtų produktų pateikimo tarptautinei rinkai skatinimas;

 • verslo vadybos naujose technologinėse (inovatyviose) įmonėse gerinimas;

Pagrindinės projekto Technostartas tikslinės grupės:

 • mokslininkai;
 • tyrėjai (tiek dirbantys mokslo ir studijų institucijose, tiek verslo sektoriuje);
 • studentai;
 • asmenys, turintys inovatyvių idėjų, norintys steigti verslą Lietuvoje, orientuotą į Lietuvos ir užsienio rinkas.

 

Projekto Technostartas metu ketinami pasiekti rezultatai:

 • bus atrinkta 100 komercinimui tinkamų idėjų;
 • įsteigtos 45 naujos inovatyvios įmonės;
 • suteiktos ekspertinės konsultacijos 45 smulkaus ir vidutinio verslo subjektams.

 

Projekto Technostartas metu iš atsirinktų idėjų bus įsteigtos 45 naujos inovatyvios įmonės, kurioms bus teikiamas fiksuoto dydžio startinių inkubavimo paslaugų paketas, sudarytas iš mokslo ir (ar) technologinių parkų patalpų nuomos, eksplotavimo išlaidų bei įmonės veiklos konsultacijų: valdymo, finansų, dokumentacijos, teisiniu reikalų, personalo tvarkymo, rinkodaros įgyvendinimo, verslo plano parengimo, inovacijų diegimo, intelektinės nuosavybės apsaugos,  mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo, technologijų perdavimo ir kitais klausimais. Įmonės veiklos konsultacijos vyks pagal mentoriaus parengtą ir su pareiškėju suderinta planą. Projekto metu įsteigos įmonės inkubavimo periodas – 12 mėnesių.

Projekto Technostartas metu įsteigtoms įmonėms bus teikiamos akseleravimo paslaugos, paremtos iš anksto mentoriaus parengtu verslo vystymosi planu su specifiniu turiniu, kuris patenkina naujos įmonės ir jos komandos augimo poreikius, padeda visiškai atskleisti potencialą ir pasirinkti teisingą verslo plėtros strategiją.

Įgyvendinant projektą, sukurta pradedančiojo verslo idėjų atrankos ir generavimo sistema (Idėjų bankas), kuri apima visus etapus nuo idėjos išgryninimo, verslo projekto vystymo iki investicijų pritraukimo. Fiziniai asmenys, siekiantys gauti paramą naujo verslo kūrimui projekte Technostartas, idėjas konkursiniam vertinimui turi pateikti iki 2014 m. kovo 1 d., užpildydami supaprastintos formos paraišką MITA interneto svetainėje adresu: http://idejubankas.mita.lt/.

MITA maloniai kviečia visus asmenis, turinčiu inovatyvių idėjų, užpildyti projekto Technostartas paraišką MITA Idėjų banke bei dalyvauti konkurse, kurio metu bus įsteigtos 45 naujos technologinės (inovatyvios) įmonės.

Siekdami gauti papildomos infomacijos apie pojektą Technostartas, galite kreiptis į tyrimų komercinimo analitikus:

Lilitą Liaudanskaitę

tel. nr. +370 64589175

el. p. lilita.liaudanskaite@mita.lt

Lauryną Ladietą

tel. nr. +370 64569244

el. p. laurynas.ladieta@mita.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *