JAV LJS suvažiavimas Memfise

Į Memfiso Beale St. bliūzo rajoną, tarp žinomų restauranų ir barų, suėjo sausio 27 d. 15 jaunų lietuvių bandyti atkurti JAV lietuvių jaunimo sąjunga (JAVLJS) su JAVLJS suvažiavimu. Per suvažiavimą, atstovai išrinko naują krašto valdybą ir sprendė kaip per sekančius metus galėtų JAVLJS atsigaivinti. Po suvažiavimo, visi dalyviai aplankė Elvio Preslio namą, Graceland.

Krašto valdyba sudaro Giedrė Kazlauskaitė (pirmininkė) iš Orland Park, IL ir Simona Gajauskaitė (vicė-pirminikė) iš Santa Monica, CA. Jos planuoja, aiškino p. Kazlauskaitė, per ateinančius metus suvienyti JAVLJS vienetus įvairuose JAV miestuose, sustiprinti ryšius tarp JAVLJS ir JAV lietuvių bendruomenę, ir skatinti jaunimą dalyvauti lietuviškuose renginiuose. P. Kazlauskaitė sakė, kad jai svarbu bandyti nugriauti sienas, kurias lietuviai yra pastatę tarpusavyje čia JAV.

Suvažiavimo atstovai irgi nagrinėjo, ką daryti apie JAV apylinkių lietuvių jaunimo sąjungas, bandydami jas sukviesti po JAVLJS uždengimo. Vienas nutarimas įpareigoja kiek viena JAVLJS vienetą turėti formalų susirinkimą iki liepos 4 d., kad galėtų sąjungos tą datą pristatyti savo valdybas JAVLJS krašto valdybai. Su geresniu supratimu visų vienetų valdybų, galės JAVLJS krašto valdyba geriau išlaikyti ryšius tarp vienetus.

Taip pat per suvažiavimą, atstovai ilgai diskutavo kaip atnaujinti JAVLJS statutą, kuris labai senoviškas. Atlikti atnaujinimą, suvažiavimas išrinko komisiją, kuri iki sekančio suvažiavimo paruoš naują statutą svarstymui ir balsavimui. Į tą komisiją eina Liepa Gustaitė (Durham, CT), Moacir P. de Sá Pereira (Čikaga) ir Aras Žygas (Champaign, IL). Dalyvavo suvažiavime ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas, Stasys Kuliavas, iš Kanados, kuris pasveikino atstovus ir padėjo jiems išspręsti savo nutarimus.

JAVLJS jau virš du metus pirmininkauja Arūnas Karalis. Per 12-aji Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, nusprendė JAV atstovai, kad reikalinga atnaujinti JAVLJS veiklą su suvažiavimu ir nauja krašto valdyba. Nors p. Karalis aplamai gerai ėjo JAVLJS pirmininko pareigas, jam nepasisekė sudaryti komandą, kuri jam padėtų prižiurėti sąjunga. Į savo naują komandą JAVLJS krašto valdyba jau įtraukė Auksė Grigaliūnaitę eiti iždininkės pareigas.

Gimusi Čikagoje, p. Kazlauskaitė visą gyvenimą veikia lietuvškoje veikloje Čikagoje ir Lemonte, kaip po ateitininkė, jūrų skautė, akademikė skautė ir mokytojos padėjėja. Ji taip pat yra atstovavusi JAVLJS 12-am Pasaulio lietuvių jaunimo kongresese Kanadoje 2006m. ir JBANC (Joint Baltic American National Committee) suvažiavime Vašingtone 2003m. Taip pat, ji baigė Anglų kalbos mokymo bakalaurą Eastern Illinois Universitete. Ji dabar dirba kaip mokytoja.

P. Gajauskaitė gimė Kaune, ir jau 15 metus gyvena Kalifornijoje. Baigus verslo studijas University of California Santa Barbara, ji dabar padeda firmas su reklamom. Virš 10 metų ji šoka Spindulio šokių grupėje ir skautauja su Palangos tuntu Los Angeles mieste. Ji atstovavo JAVLJS per paskutinius 3 kongresus ir eina pirmininkės pareigas Los Angeles lietuvių jaunimo sąjungoje 5 metus.

Atstovai užbaigė savo suvažiavimą nutariant, kad sekantis suvažiavimas įvyks daktaro Martyno Liūterio Kingo gimtadienio savaitgalį (18.1–20.1) 2008m. Tikesi JAVLJS, kad net ir daugiau jaunimo iš visos JAV susirinks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *