PLJS nutarimai ir jų įgyvendinimo perspektyvos pasibaigus XI PLJS Kongresui

Šią vasarą jaunimas, susirinkęs iš viso pasaulio į XI PLJ Kongresą ne tik bendravo, linksminosi, bet ir kruopščiai dirbo. O šio darbo vaisiai tokie: buvo atlikti keli pakeitimai PLJS Statute ir priimta daugiau nei dvidešimt naujų nutarimų, susijusių su šios Sąjungos valdybos veikla, PLJS vienetų darbu bei pasiruošimu kitam PLJ Kongresui.

Kongreso atstovai, diskutuodami, siūlydami, balsuodami ir priimdami nutarimus, atliko tikrai reikšmingą darbą, tačiau svarbiausia, kad tie nutarimai neliktų tik popieriuje, o būtu įgyvendinami.Taigi naujai išrinktos Valdybos bei visų kraštų jaunimo sąjungų per ateinančius trejus metus laukia tikrai nemažai darbo.

Dabar išsamiau apie pačius nutarimus.

Vienas iš svarbiausių PLJS valdybos uždavinių yra sukurti ir tobulinti galimybę jaunimui, išsimėčiusiam po visą pasaulį, pasikeisti informacija. Tai bus įmanoma tik turint bendrą informacijos pasikeitimo programą. Interneto svetainėje turėtų būti nuolat pateikiama bei atnaujinama informacija apie svarbiausius įvykius visose jaunimo sąjungose. Centrinis veiklos kalendorius padėtų ne tik sekti visų PLJS vienetų veiklą, bet ir suteiktų galimybę keistis patirtimi.

Kongreso metu ne karta buvo akcentuojama mintis apie būtiną PLJS valdybos bendradarbiavimą su PLB ir LiJOT, apie galimybes kurti ir vykdyti bendrus projektus, kaip pvz.:

2005 m. vasara kartu organizuoti Europos lietuvių jaunimo sąskrydį Lietuvoje.

rūpintis lietuvių kalbos stovyklomis ir kursais Pietų Amerikoje, koordinuoti lietuviškų knygų siuntimą į Pietų Ameriką, Moldovą ir kitas to pageidaujančias šalis;

siūsti savo atstovus į Pasaulio jaunimo forumą, vyksianti 2004 m. Barselonoje;

prieš arba po PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavimo surengti vadovavimo jaunimo organizacijoms kursus Lietuvoje;

PLJS valdybai svarbus ne tik bendri projektai su PLB bei LiJOT, bet ir nuolatinis keitimasis informacija bei valdybos narių dalyvavimas kitose mums svarbiose institucijose, kaip pvz.: Lietuvių Fondo taryboje, PLB švietimo komisijoje ir pan.

Vienas iš svarbiausiu PLJS valdybos uždavinių yra – kurti mūsų PLJS viziją. Ši tema įdomiai buvo gvildenta per studijų savaitę „Ateities dirbtuvėse”. Projektas liko neužbaigtas dėl laiko stokos. Bet ir per tokį trumpą laiką buvo pateikta įdomių ir prasmingų samprotavimų, išryškėjo dominante, jog gimtoji kalba yra svarbiausia lietuviškumo išraiška, ir kiekvienas asmuo, laikantis save lietuviu, turi stengtis išmokti lietuvių kalbą, ją tobulinti ir su kitais lietuviais bendrauti lietuviškai. Taigi keletas bendrai išvystytų minčių PLJS vizijos tematika :

Išlaikyti lietuvišką tautinę savimonę

Formuoti teigiamą Lietuvos įvaizdį užsienyje

Bendradarbiauti su PLB ir Lietuvos institucijomis

Plėsti tarptautinius ryšius

Atstovauti Lietuvos jaunimą užsienyje

Organizuoti jaunimo renginius

Priimtus nutarimus sukonkretinti ir vykdyti turetų ne tik PLJS valdyba, bet ir PLJS vienetai . Šį darba mums visiems būtina koordinuoti, laiku pateikti informacijų, pranešti apie pasikeitimus vienetų valdybose bei pateikti savo veiklos metinę ataskaitą. Kiti PLJS vienetų uždaviniai būtų:

organizuoti įvairius jaunimo renginius ir skleisti apie juos informaciją

bent kartą metuose publikuoti straipsnį “JauŽiniose” (Australija);

skatinti visus PLJS narius rašyti straipsnius į” Pasaulio lietuvį”

prisideti prie www.langas.net informacijos kaupimo projekto;

Naujoji PLJS valdyba stengsis kuo kūrybiškiau įgyvendinti priimtus nutarimus ir pateiks išsamią savo darbų ataskaitą kitame PLJ Kongrese 2006 m. vasarą Kanadoje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *