TMID: Kongrese – dėmesys lietuvių kalbai ir PLJS misijai

Kanadoje vykusiame XII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese (PLJK) buvo išrinkta nauja Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdyba, patvirtinta PLJS vizija, priimti nutarimai kaip ateityje puoselėti lietuviškąją veiklą, išskirti prioritetai.

Birželio 23 – liepos 9 dienomis vykusiame Kongrese dalyvavo daugiau nei šešiasdešimt 18-os kraštų PLJS atstovų. Renginys buvo suskirstytas į tris dalis: studijų, pažintinių kelionių ir stovyklų dienas. Kongreso dalyviai taip pat lankėsi Čikagoje (JAV) vykusioje aštuntojoje Šiaurės Amerikos lietuvių Dainų šventėje.

XII PLJK prasidėjo Toronto mieste, kur vyko oficiali atidarymo ceremonija. Po to Kongreso dalyviai nuvyko į Vasagos miestelį (apie 130 km. į šiaurę nuo Toronto), kur lietuvių “Kretingos” stovykloje vyko studijų dienos. Čia buvo išrinkta nauja PLJS valdyba (jos pirmininku tapo Kanados lietuvių jaunimo sąjungos atstovas Stasys Kuliavas), nustatytos ateinančios kadencijos veiklos gairės, vyko vadovavimo įgūdžių tobulinimo kursai.

Vasagoje PLJK dalyvius pasveikino ir Lietuvos valstybinę politiką išeivijos atžvilgiu pristatė Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Antanas Petrauskas. Po to Departamento vadovas išvyko į Čikagą dalyvauti JAV Lietuvių bendruomenės valdybos posėdyje ir Dainų šventėje.

Per studijų dienas Kongreso dalyviai patvirtino ilgalaikę PLJS viziją: Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga vienija visus užsienyje gyvenančius, lietuvišką liepsną nešančius jaunus žmones, puoselėja lietuviškumą bei tautinę savimonę ir jų socialinę gerovę.

Kaip didžiausią vertybę, PLJK įvardijo lietuvių kalbą. “Lietuvių kalba yra svarbiausia lietuviškumo išraiška. Kiekvienas asmuo laikantis save lietuviu turėtų stengtis išmokti lietuvių kalbą, ją tobulinti ir su kitais lietuviais bendrauti lietuviškai”, – rašoma Kongreso nutarimuose.

Vasagoje taip pat nuspręsta, kad XIII PLJK turėtų vykti Pietų Amerikoje, jo organizavimas patikėtas Argentinos, Brazilijos ir Urugvajaus jaunimo sąjungoms.

Birželio 30 d. Kongresas persikėlė į Hamiltoną (apie 60 km į pietvakarius nuo Toronto. prie Ontario ežero). Čia PLJS atstovams buvo surengti susitikimai su vietos lietuvių bendruomene, parapijiečiais. Vėliau jie išvyko į Dainų šventę Čikagoje.

Liepos 2 d. PLJK dalyviai vyko į St. Donat miestelį Kvebeko provincijoje. Čia buvo surengtos stovyklos, kurių metu PLJS atstovai susipažino su Kanados lietuvių skautų, kitų organizacijų veikla.

Oficialus XII PLJK uždarymas vyko Monrealyje.

Šiuo metu lietuvių jaunimo sąjungos veikia 20-yje valstybių: Argentinoje, Australijoje, Baltarusijoje, Brazilijoje, Didžiojoje Britanijoje, Gruzijoje, Ispanijoje, JAV, Kanadoje, Kolumbijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Moldovoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Urugvajuje, Uzbekijoje ir Vokietijoje.

Tarpininkaujant TMID, XII Kongreso reikmėms Lietuvos Respublikos Vyriausybė iš rezervo fondo skyrė 200 tūkstančių litų.

Pirmasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas įvyko prieš 40 metų – 1966-aisiais.

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *