top of page

Valdyba 

PLJS Valdybą sudaro Pirmininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas bei trys kiti Valdybos nariai. Pirmininkas, sekretorius ir iždininkas renkami tiesiogiai, o likę Valdybos nariai renkami bendrai (kartu) ir pasiskirsto funkcijomis tarpusavio sutarimu. Valdybos kadencija tęsiasi iki kito Kongreso, bet ne ilgiau nei 3 metus.


Valdyba įgyvendina PLJS tikslus, nutarimus ir strategiją; planuoja, organizuoja ir skatina pasaulio lietuvių jaunimo, Kraštų sąjungų veiklą; koordinuoja ir prižiūri PLJS programų ir projektų įgyvendinimą; tvarko PLJS lėšas ir rūpinasi tikslingu jų panaudojimu; atstovauja PLJS; teikia informaciją apie PLJS veiklas Kraštų sąjungoms; kasmet teikia Kontrolės komisijai veiklos ir finansines ataskaitas ir atlieka kitas Įstatuose numatytas funkcijas.

Norint susisiekti su dabartine Valdyba rašykite valdyba@pljs.org

PLJS VALDYBA (2021–2023)

Rimvydas Rubavicius BnW.jpg

Rimvydas Rubavičius

Valdybos pirmininkas

rimvydas@pljs.org

Ingrida BnW.jpg

Ingrida Vaznelytė

Valdybos vice-pirmininkė

(Kraštų jaunimo sąjungų tinklo palaikymas)

ingrida@pljs.org

Alejandro colour_edited.png

Alejandro Brom

Iždininkas (nuo 2021-12-05)

(kooptuotas į valdybą 2021-07-25)

alejandro@pljs.org

Austėja BnW.jpg

Austėja Stanevičiūtė

Viešųjų ryšių koordinatorė

austeja@pljs.org

Stasys.jpg

Stasys Orentas

Iždininkas

(atsistatydino 2021-12-05)

stasys@pljs.org

Marta BnW.jpg

Marta Matuzonytė

Valdybos vice-pirmininkė

(Pasaulio lietuvių jaunimo atstovavimas)

marta@pljs.org

Eglė BnW.jpg

Eglė Butkevičiūtė

Valdybos sekretorė

(Projektų vadovė)

egle@pljs.org

Tomas BnW.jpg

Tomas Valkauskas

Specialiųjų projektų koordinatorius

tomas@pljs.org

Vincentas BnW.jpg

Vincentas Palubinskas

Visuomeninių reikalų koordinatorius

(kooptuotas į valdybą 2021-07-25)

vincentas@pljs.org

Alina Orentas_black and white_edited_edited.jpg

Alina Orentas

Kongreso ruošos komiteto pirmininkė

(paskirta į valdybą 2022-06-26)

alina@pljs.org

bottom of page