top of page

Valdyba 

PLJS Valdybą sudaro Pirmininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas bei trys kiti Valdybos nariai. Pirmininkas, sekretorius ir iždininkas renkami tiesiogiai, o likę Valdybos nariai renkami bendrai (kartu) ir pasiskirsto funkcijomis tarpusavio sutarimu. Valdybos kadencija tęsiasi iki kito Kongreso, bet ne ilgiau nei 3 metus.


Valdyba įgyvendina PLJS tikslus, nutarimus ir strategiją; planuoja, organizuoja ir skatina pasaulio lietuvių jaunimo, Kraštų sąjungų veiklą; koordinuoja ir prižiūri PLJS programų ir projektų įgyvendinimą; tvarko PLJS lėšas ir rūpinasi tikslingu jų panaudojimu; atstovauja PLJS; teikia informaciją apie PLJS veiklas Kraštų sąjungoms; kasmet teikia Kontrolės komisijai veiklos ir finansines ataskaitas ir atlieka kitas Įstatuose numatytas funkcijas.

Norint susisiekti su dabartine Valdyba rašykite valdyba@pljs.org

PLJS VALDYBA (2023–2025)

01_edited_edited.jpg

Agita Beržanskaitė

Pirmininkė

agita@pljs.org

03_edited.jpg

Elena Urbonaitė

Sekretorė

(projektų vadovė)

elena@pljs.org

Alejandro colour_edited.png

Alejandro Brom

Valdybos narys

(specialiųjų projektų koordinatorius)

alejandro@pljs.org

Gabriela_edited.jpg

Gabriela Avalos Liesinskas

Valdybos narė

(visuomeninių reikalų koordinatorė)

gabriela@pljs.org

Ingrida BnW.jpg

Ingrida Vaznelytė

Vice-pirmininkė

(jaunimo sąjungų tinklo koordinatorė)

ingrida@pljs.org

02_edited.jpg

Simonas Bingelis

Iždininkas

simonas@pljs.org

04_edited_edited.jpg

Antanas Paukshtis

Valdybos narys

(viešųjų ryšių koordinatorius)

antanas@pljs.org

bottom of page